Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • Opdrachtgever: student/stagiair, werknemer en vrijwilliger.
 • Bedrijf: bedrijf of organisatie die een vacature/stageplaats bij Curacao Werken en Wonen aanlevert voor de opdrachtgever(s).
 • Derden: alle andere partijen die hun diensten aanbieden onder andere Autoverhuurders, Huisbazen/beheerders.
 • Opdrachtnemer: Curacao Werken en Wonen als bemiddelingsbureau voor opdrachtgever.
 • Diensten: alle diensten zoals worden aangeboden via de website www.curacaowerkenenwonen.com
 • Stageplaats: leerplek binnen een bedrijf of organisatie.
 • Vacature: functie binnen een bedrijf of organisatie welke vervult kan worden door een student, werkende of vrijwilliger.
 • CV: Het curriculum vitae van een student, werkende of vrijwilliger dat door middel van een op de website aangegeven elektronisch formulier is ingevuld en/of eventueel als attachment op de website is geplaatst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor bemiddeling en advisering in de breedste zin des woord tussen Curacao Werken en Wonen, Derden, Bedrijven en Opdrachtgevers. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de contractspartij van Curacao Werken en Wonen is bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2    Een overeenkomst met Curacao Werken en Wonen komt tot stand door bevestiging (via de website dan wel via e-mail) door Curacao Werken en Wonen van de ontvangst van de aanmelding van de Opdrachtgever en Bedrijf voor gebruikmaking van de services, diensten en de website. Als na totstandkoming van de overeenkomst mocht blijken dat de persoon die in dienst van het Bedrijf deze overeenkomst aanging achteraf hier niet toe bevoegd was, blijft de aansprakelijkheid die hieruit volgt bij de werkgever rusten en de overeenkomst blijft zodoende in stand. Dit geldt ook voor wanneer de Opdrachtgever niet bevoegd is om een overeenkomst met Curacao Werken en Wonen aan te gaan.

2.3    Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is;

2.4    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing.

2.5    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6    Curacao Werken en Wonen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

Artikel 3 – Uitvoering van diensten

3.1    Curacao Werken en Wonen houdt zich bezig met het bemiddelen tussen opdrachtgever en Bedrijf en Derden.

3.2    Curacao Werken en Wonen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoer van de diensten van Bedrijven en Derden.

3.3    Curacao Werken en Wonen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.4.   De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Curacao Werken en Wonen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Curacao Werken en Wonen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Curacao Werken en Wonen zijn verstrekt, heeft Curacao Werken en Wonen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Curacao Werken en Wonen ter beschikking heeft gesteld. Curacao Werken en Wonen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Curacao Werken en Wonen is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 4 – Ontbinding, opschorting overeenkomst

4.1    Curacao Werken en Wonen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.

4.2    Indien Curacao Werken en Wonen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.3    Opzegging, ontbinding of opschorting dient door Curacao Werken en Wonen schriftelijk te worden medegedeeld aan Opdrachtgever, Bedrijf en/of Derden.

4.4    Indien de overeenkomst wordt ontbonden of opgeschort zijn de vorderingen op Bedrijf, Derden en de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – Betaling

5.1    Alle facturen die Curacao Werken en Wonen verstuurd naar Opdrachtgever, Bedrijven of Derden bevatten een betaaltermijn van 7 dagen, tenzij schriftelijk anders door Curacao Werken en Wonen aangegeven.

5.2    Indien de Opdrachtgever, Bedrijf of Derde gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is deze betalende partij van rechtswege in verzuim.

5.3    Curacao Werken en Wonen kan rechtsgeldig het factuurbedrag verhogen met de wettelijke rente en incassokosten. Curacao Werken en Wonen zal de betalende partij hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5.4    Betaling van de pakketkosten vindt plaats op het moment dat de Opdrachtgever akkoord is met de stageplaats danwel arbeidsplaats. Wanneer er andere bemiddelingsdiensten worden afgenomen vindt de betaling plaats zodra de overeenkomst met Curacao Werken en Wonen is gesloten. Eventuele bijkomende kosten zoals de kosten voor de verblijfsvergunning komen voor rekening van de Opdrachtgever en kunnen niet op Curacao Werken en Wonen worden verhaald;

5.5    Kosten voor huur van auto, woning en andere zaken worden door de huurder zelf afgerekend met de verhuurder, zonder tussenkomst van Curacao Werken en Wonen.

5.6    Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan zal Curacao Werken en Wonen een Nederlands Incassobureau inschakelen die de wettelijke bepaling omtrent het incassotraject volgt.

Artikel 6 – Privacy

6.1    De verkregen informatie van de studenten, werkenden, vrijwilligers en overige belanghebbenden wordt door Curacao Werken en Wonen alleen gebruikt voor de bemiddeling en voor geen ander doel. Alleen die gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

6.2    Door gebruik te maken van de bemiddeling via Curacao Werken en Wonen verplichten Bedrijven en Derden zich alleen gebruik te maken van de gegevens van de student of werknemer ten behoeve van het invullen van de stageplaats of vacature. Curacao Werken en Wonen is niet verantwoordelijk voor ander gebruik van de gegevens door de partijen die bij de bemiddeling betrokken zijn.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1    Uitdrukkelijk wordt door Curacao Werken en Wonen uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten van onze werknemers, Bedrijven en Derden dan wel natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan wij ons bij de uitvoering van de opdracht bedienen, tenzij dit handelen en/of nalaten als opzet of grove schuld van Curacao Werken en Wonen.

7.2    De opdrachtgever vrijwaart Curacao Werken en Wonen tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in artikel 7.1.

7.3    Eveneens wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het zoekraken van schriftelijke c.q. elektronische documenten, al dan niet aan de zijde van Curacao Werken en Wonen maar tevens bij Bedrijven en Derden waar onder de Dienst Immigratie en/of overige instanties.

7.4    Curacao Werken en Wonen zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan ons opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door ons geleverde dienst. Hieronder valt ook de afwijzing door een derde van de aangevraagde Verklaring van Rechtswege.

7.5    Indien een Bedrijf, Derden, Autoverhuurder, Huisbaas/beheerder niet zijn of haar afspraken nakomt jegens de Opdrachtgever, kan Curacao Werken en Wonen niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8 – Geschillen

Op onze offertes, op de door ons gesloten overeenkomsten en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Curaçaose Recht van toepassing.

Artikel 9 – Autohuur voorwaarden

Algemene voorwaarden LT Car Rental

Huurvoorwaarden:

 • Minimale huurperiode van een voertuig is 4 dagen. Voor lange termijn geldt een duur van minimaal 3 maanden.
 • De huurprijs omvat wegenbelasting, basis-verzekering, hulp bij pech, één extra bestuurder en onbeperkte kilometers.
 • Brandstofkosten zijn exclusief. Bij het inleveren van het voertuig met minder brandstof dan bij aflevering, worden kosten in rekening gebracht (Naf 25 bij een kwart tank voor een compact (plus) klasse of Intermediate en Naf 50 bij een kwart tank voor SUV’s of grotere voertuigen).
 • Levering en ophalen van het voertuig vindt plaats bij het kantoor of het verblijf van de huurder. In sommige gevallen kan levering bij ons kantoor vereist zijn. Transfer naar het verblijf of de afgesproken locatie wordt kosteloos aangeboden (binnen een straal van 10 kilometer).
 • Transfer vanaf de luchthaven is mogelijk voor Nafl. 100,- (EUR 50,-)

Verplichte legitimatie:

 • Bij aanvang van de huur dient de hoofdbestuurder een geldig rijbewijs te tonen. Extra bestuurders moeten ook een geldig rijbewijs tonen.
 • Auto’s worden alleen verhuurd aan geregistreerde bestuurders. 
 • Indien geen rijbewijs van de bestuurder bij LT Car Rental geregistreerd is, is de auto/ zijn de inzittenden onverzekerd.

Leeftijd/duur rijbewijs:

 • De hoofdbestuurder moet minimaal 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een B rijbewijs.

Niet toegestaan:

 • Gebruik van het voertuig voor illegale activiteiten.
 • Geven van rijles.
 • Slepen van andere voertuigen.
 • Vervoeren van personen/goederen in strijd met de wet.
 • Deelname aan races of rally’s.
 • Besturen onder invloed van alcohol of drugs.
 • Roken in het voertuig.
 • Achterlaten van persoonlijke spullen in het voertuig.
 • Offroad rijden.

Aansprakelijkheid:

 • Huurder is verantwoordelijk voor het correct gebruik en onderhoud van het voertuig.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle kosten en boetes voortvloeiend uit overtredingen tijdens de huurperiode.
 • Bij de auto is een anti-diefstal klem geleverd, deze moet ten alle tijden gebruikt worden.

Verlies of schade:

 • Bij schade aan of verlies van het voertuig moet dit onmiddellijk worden gemeld aan LT Car Rental en mag het voertuig niet verplaatst worden. Indien dit niet gebeurt, worden alle schade en bijkomende kosten verhaald op de huurder. Dit geldt ook indien er een all-riskverzekering of een eigen risico afkoop is afgesloten.
 • Huurder is verplicht om het voertuig veilig achter een afgesloten hek te parkeren tussen 22:00 uur en 06:00 uur.
 • Huurder blijft verantwoordelijk voor het voertuig totdat de eindinspectie is uitgevoerd.
 • Kosten voor schade geconstateerd na het wassen van het voertuig, maximaal 48 uur na inname, zijn voor rekening van de huurder.
 • Een eigen risico van Nafl 2000,- is van toepassing bij een all-riskverzekering. Dit geldt voor alle kosten die zijn gemaakt door het ongeval, inclusief de dagen dat de auto niet gebruikt kan worden en het eigen risico bij de verzekeraar van LT Car Rental.

Ongeval:

 • Huurder moet LT Car Rental onmiddellijk op de hoogte stellen van schade of ongevallen.
 • Huurder moet de politie en Curacao Road Service onmiddellijk waarschuwen.
 • Bij schade moet het voertuig op dezelfde plek blijven staan totdat het wordt afgehandeld door LT Car Rental of Curacao Road Service.

Verzekering:

 • Het voertuig is verzekerd. De inzittendenverzekering is van toepassing voor de huurder, maar wordt niet aangevuld door LT Car Rental.
 • Verzekering is alleen geldig bij volledige naleving van de algemene voorwaarden.

Duur huurovereenkomst:

 • Bij verlenging of verkorting van de huurperiode blijven alle voorwaarden van kracht.

Banden:

 • Kosten voor lekke banden of schade aan banden zijn voor rekening van de huurder.

Betalingsvoorwaarden:

 • Bij reservering is een waarborgsom van €250,- verplicht. Het huurbedrag moet bij aanvang van de huurovereenkomst worden voldaan.
 • Betaling kan contant, via bankoverschrijving, pinbetaling of creditcardbetaling (geen American Express).
 • Een eigen risico van Nafl 2000,- is van toepassing bij een all-riskverzekering. Dit geldt voor alle kosten die zijn gemaakt door het ongeval, inclusief de dagen dat de auto niet gebruikt kan worden en het eigen risico bij de verzekeraar van LT Car Rental.
 • De borg moet uiterlijk bij ontvangst van het voertuig worden voldaan en kan per contanten of bankoverschrijving worden betaald.
Cookies
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Accepteren Meer info
Chat openen
Hallo ????
Kunnen wij je ergens mee helpen?